DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST

DESPRE
EPOCA LUI ANTIHRIST SI REVENIREA PROROCULUI ILIE, CA „AL DOILEA INAINTEMERGATOR
AL VENIRII LUI HRISTOS”

“Când vei auzi [de acum înainte, n.n.] că Hristos a
venit sau S-a ivit pe pământ, atunci să ştii că acela e
Antihristul
(Sf. Zosima de la Solovat)
“… Ilie
Tezvitene, nestricat făcându-te pe tine ca să nu vezi moartea, până ce vei
propovădui tuturor sfârşitul”
(stihire din
slujba Sfantului Proroc Ilie)
proeliwbmed.jpg
***

Va impartasim un extras dintr-o lucrare
intitulata “Apostazia si Antihristul”, publicata in America, dar
in limba rusa, inca din vremea pastoririi Arhiepiscopului Averchie Tausev (1906-1976) la Jordanville
(New York). Autorul acestei scrieri cu valoare de catehism este un monah format
de catre Vladica Averchie, care insa si-a trecut numele sub tacere. (UPDATE: Aflam de la o sora duhovniceasca din SUA ca
numele sau este, de fapt, cunoscut: este vorba de preotul
de origine rusa, Boris Molchanoff.
Cartea a fost tradusa in mai
multe limbi de circulatie, intre care si engleza sub titlul “The Mystery Of
Iniquity And The Antichrist”
si publicata prima oara in 1976)
In
romaneste a aparut, cu aceasta prezentare – alaturi de alte texte pe aceeasi
tema, multe reprezentand profetii, viziuni si cuvinte de folos ale Sfintilor
Parinti – in volumul purtand titlul: Apostazia si Antihristul. Dupa invataturile Sfintilor
Parinti”,
Fundatia Sfintii Martiri Brancoveni, Constanta, 2008
:

444px-mhs_eliasz_i_enoch_xvii_w_p.jpg

EPOCA LUI ANTIHRIST

“Intreaga viaţă şi
lucrare a lui Antihrist pot fi rezu­mate în trei perioade:
PERIOADA ÎNTÂI
a lui Antihrist
– cuprinsă între ziua naşterii sale
şi momentul arătării lui – va trece
neştiută. Sfântul Ioan Damaschin spune că „Antihrist este crescut în ascuns şi pe neaşteptate se
răscoală”
[1].
A DOUA PERIOADĂ a vieţii lui Antihrist se va deschide cu
intrarea sa învederată în rolul de învăţător al lumii sau
„prooroc”[2]. Se prea poate să-şi înceapă lucrarea în
împrejurările unei conflagraţii mondiale când umanitatea, după ce a suferit
toate urâciunile războiului, nu va mai vedea nici o cale de ieşire din
dezastruoasa sa fundătură, fiindcă toate mijloacele de rezolvare se vor afla în
mâinile unei societăţi secrete care va coopera cu Antihrist. El va oferi un plan pentru rezolvarea reuşită a crizei
mondiale, întemeiat pe înţelepciune politică şi socială – anume statornicirea
unei structuri politice şi sociale uniforme în întreaga lume.

Ostenită de grozăviile
războiului şi fiind oarbă duhovniceşte, omenirea nu va recunoaşte acest proiect
ca fiind o cursă vicleană şi astfel va fi ademenită în cea mai nemiloasă şi mai
necurmată robie
. Dimpotrivă, oamenii vor întâmpina cu osanale
manifestările de înaltă erudiţie, înţelepciune şi geniu ale lui
Antihrist.
Notorietatea mondială a lui Antihrist drept gân­ditor de
geniu, nou cârmuitor şi salvator al tuturor po­poarelor va răzbate ca fulgerul
printre toate neamurile, în cel mai scurt răstimp[3]. „Duhurile rele
răspândite prin văzduh vor stârni în oameni o
părere unanimă, foarte înflăcărată cu privire la Antihrist, o încântare
obştească şi o ademenire de neînduplecat”
– spune Sfântul Efrem Sirul.
In această perioadă a lucrării
sale, Antihrist nu va întrebuinţa nici o metodă silnică (tiranică), ci se va
sârgui să câştige încrederea şi iubirea oamenilor prin amăgire şi printr-o
făţarnică şi teatrală înfăţişare a virtuţii
. El – spune Vladimir Soloviov –
„va arunca vălul strălucitor al binelui şi
adevărului peste taina fărădelegii”
. Sfântul Efrem afirmă că va veni
într-un aşa chip, încât să-i amăgească pe toţi. Va părea smerit, blând,
un urâtor – cum va spune despre sine – al fărădelegii, dispreţuind idolii,
dând întâietate cucerniciei, bun, iubitor de săraci, peste măsură de frumos
,
statornic, îndatoritor faţă de toţi şi preţuind în chip osebit neamul evreiesc,
pentru că evreii îi vor aştepta venirea. Va
întrebuinţa mijloace viclene ca să placă tuturor, astfel încât oamenii să ajungă
iute să-l iubească. Nu va primi mită, nu va vorbi cu mânie, nu va avea o
înfăţişare posomorâtă, ci printr-o înfăţişare cuviincioasă va începe înşelarea
lumii, până ce va fi întronat.

Din bogata experienţă
ascetică a marilor nevoitori ai Ortodoxiei cunoaştem că, atunci când duhul
întu­necat nu-l poate înfrânge pe cel care se nevoieşte duhovniceşte, lovindu-se
de împotrivirea lui statornică, vine un diavol mai puternic sub chipul unui
„înger de lumină” (2 Corinteni 11,14). Acest „înger de lumină” se sileşte să insufle
nevoitorului duhovnicesc aplecare şi încredere faţă de arătarea sa [de lumină],
ademenindu-l astfel către pierzanie. Din această pricină, putem să ne închipuim
cât de uşor şi de grabnic va putea imaginea sclipitoare a lui Antihrist să
stârnească şi să atragă simpatia
generală.

Urmarea acestei înşelări va fi că în societatea
omenească „se va ivi cererea, dorirea lui
Antihrist,
va răsuna glasul chemător care va arăta stăruitor că este
trebuinţă de un geniu al geniilor, care să ducă dezvol­tarea şi propăşirea
materială la cel mai înalt nivel şi care să aducă o asemenea bunăstare
pământească, încât cele cereşti să fie de prisos pentru om
” – Sfântul Ignatie Briancianinov[4].
In vremea acestei
perioade, făţărnicia lui Antihrist va merge atât de departe, încât nu numai că
va dovedi toleranţă faţă de creştinism, ci chiar se va arăta preocupat de a-l
ocroti. Intru cele din afară, se va sili să-L imite pe Hristos.
Nefiind
călăuziţi de inţelegerea duhovnicească a Bisericii, ci mai curând de
înţelepciunea lumească, marea majoritate a creştinilor nu vor rezista până la
capăt acestei înşelări şi-l vor socoti pe Antihrist ca fiind Hristos la a Doua
Sa venire.

Monahii Mănăstirii Solovăţ au transmis un
răspuns pe care Sfântul Zosima l-a dat fiului său duhovnicesc care l-a întrebat
cum să-l recunoască pe Antihrist când va veni. Sfântul călugăr i-a dat acest
răspuns precis: „Când vei auzi că Hristos a venit
sau S-a ivit pe pământ, atunci să ştii că acela e Antihristul
.
Iar acest răspuns este şi mai exact: „Omenirea nu-l
va recunoaşte pe Antihrist; îl va socoti ca fiind Hristos, îl va proclama drept
Hristos… Insă nu va fi nici de trebuinţă,
nici cu putinţă ca oamenii să-şi dea de veste unii altora despre
Venirea
(cea de a Doua) a Fiului lui Dumnezeu. El va veni fără de veste. Va veni întru
atotputernicia Sa la toţi oamenii şi în întreaga lume în acelaşi
timp
Sfântul Ignatie Briancianinov.
Mântuitorul însuşi ne-a
avertizat: „Atunci de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau
dincolo, să nu-l credeţi…
Deci de vă vor zice vouă: Iată în pustie este, nu
ieşiţi; Iată în cămări, nu credeţi. Că precum iese fulgerul de la răsărit şi se
arată până la apus, aşa va fi şi Venirea Fiului Omului”
(Matei 24,
23-27).

Pentru a-i amăgi pe oameni,
Antihrist va arăta multe minuni năucitoare
. Sfântul Apostolul Pavel
spune: „Venirea lui este prin lucrarea Satanei, însoţită de tot felul de
puteri şi de semne şi de minuni ale minciunii”
(2 Tesaloniceni 2, 9).
Iar Sfântul Chiril al Ierusalimului adaugă: „Fiind «tatăl
minciunii»
(Ioan 8, 44), va înşela închipuirea prin lucrări
amăgitoare, aşa încât mulţimile să creadă că văd înviat un mort care nu e înviat
şi şchiopi umblând sau orbi văzând, câtă vreme nu s-a săvârşit nici o
tămăduir
e”[5].
Toată această statură a lui Antihrist – învăţătura şi
faima lui de geniu, minunile lui mincinoase şi întreaga sa viaţă făţarnică şi
plină de toată înşelăciunea – vor avea un singur ţel: să ia în stăpânire cârmuirea întregii
lumi, asupra tuturor neamurilor
.
Dobândirea popularităţii
în rândul evreilor va fi cea dintâi etapă pe acest drum. Antihrist va face tot ce-i va fi cu putinţă pentru ca
evreii să-l recunoască drept Mesia al lor cel făgăduit
. Va reuşi să
ducă la bun sfârşit organizarea guvernului evreiesc şi se va apuca să
înfăptuiască visul cel vechi de veacuri al evreilor – refacerea templului lui Solomon[6]. După aceea „va
fi silit de oameni şi va fi proclamat împărat, Iar mulţimile evreilor îl vor
iubi; el va reface Ierusalimul şi le va ridica templul
” (Sinaxarul din Duminica lăsatului sec de carne – numită şi a
Infricoşătoarei Judecăţi
[7]).

DOI PROOROCI

the-two-witnesses-hold-up-a-scroll-that-reads-the-lord-jesus-christ-will-kill-you-by-making-his-spirit-vivid-and-destroy-you-by-making-his-arrival-vivid.jpgCu toate acestea, sforţările lui Antihrist de a fi
socotit drept adevăratul Mesia se vor lovi de o împo­trivire neaşteptată şi
totodată minunată, în persoanele a doi Prooroci ai Vechiului Legământ.
Chiar
acei doi Prooroci care prin voia lui Dumnezeu negustând moar­tea, au fost luaţi
la Cer până la o vreme[8], vor veni pe pământ înainte de sfârşitul lumii pentru
a-şi împlini lucrarea şi a suferi moartea. Numele acestor Sfinţi Prooroci sunt
Enoh şi Ilie. Domnul îi va trimite în Ieru­salim pentru a le da
oamenilor din acele zile de pe urmă un ultim şi minunat avertisment împotriva
înşelării care îi împresoară. Ei vor osândi fără oprelişte toată înşelarea lui
Antihrist vreme de trei ani şi jumătate, cât va dura cea de-a doua perioadă a
lui (Antihrist), în care se
va pregăti să pună mâna pe puterea
mondială.
Nepu­tând în acea perioadă să lepede înfăţişarea sa de blân­deţe
şi de bunăvoinţă până şi faţă de vrăjmaşii săi, lui Antihrist nu-i va fi cu
putinţă să-i împiedice ori să ia nici un fel de măsură aspră împotriva
Proorocilor.

In zadar se silesc unii să tâlcuiască în
chip alegoric această venire minunată a Sfinţilor Prooroci Enoh şi Ilie. Sfânta
Scriptură şi Tradiţia Bisericii vorbesc cu precizie atât despre venirea lor
reală pe pământ, cu şapte ani înainte de sfârşitul lumii, cât şi despre învierea
şi luarea lor la Ceruri.
two-witnesses-preaching-the.jpgIn cartea Apocalipsei este scris: „Şi voi da
putere celor doi martori ai Mei şi vor prooroci o mie două sute şaizeci de zile,
îmbrăcaţi în sac. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau
înaintea Dumnezeului pământului. Şi de va vrea cineva să-i vatăme, foc iese din
gura lor şi-i mistuie pe vrăjmaşii lor; şi de va vrea cineva să-i vatăme, acela
trebuie tot aşa să fie omorât. Aceştia au stăpânire să închidă cerul, ca să nu
plouă ploaie în zilele proorociei lor, şi stă­pânire au peste ape să le schimbe
în sânge şi să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Şi
dacă vor sfârşi mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu
ei si-i va birui si-i va omorî”
(Apocalipsa 11, 3-7).
In
cartea Proorocului Maleahi, unul dintre martori este numit în chip limpede:
Iată că Eu vă trimit pe Ilie Proorocul, înainte de a veni ziua Domnului
cea mare şi înfricoşătoare”
(3, 23)[9].
Sfinţii Părinţi
Efrem Sirul (în cuvântul său despre sfârşitul lumii şi venirea lui
Antihrist)
şi Ioan Damaschin (in cuvântul despre Antihrist[10]) învaţă
lămurit că acei „doi martori” (Apocalipsa 11,3) care vor
veni înainte de sfarşitul lumii, sunt Sfinţii Prooroci Ilie şi
Enoh.
Tradiţia Sfintei Biserici Ortodoxe, exprimată în cartile noastre de
slujbă, vorbeşte de asemeni de înţe­legerea literală a proorociei Sfintei
Scripturi cu privire la arătarea lui Ilie şi Enoh înainte de sfârşitul lumii,
nedând nici un temei, de nici un fel, pentru o înţelegere alegorică.
In Sinaxarul citit în Duminica lăsatului sec de carne se spune:
Cu şapte ani înainte (de sfârşitul lumii),
după cum a proorocit Daniil, vor veni Enoh şi Ilie propovăduindu-le să
nu-l primească (pe Antihrist). Antihrist îi va chinui şi le va tăia
capetele
(cf. Triodul). Iarăşi, în slujba Sfântului Prooroc
Ilie, în stihira de la „Doamne, strigat-am”, cântăm: „Ilie
Tezvitene, nestricat făcându-te pe tine ca să nu vezi moartea, până ce vei
propovădui tuturor sfârşitul”,
iar în tropar, Proorocul Ilie e numit
al doilea înaintemergător al Venirii lui Hristos. In sedealna
după polieleu cântăm: Proorocul şi Inaintemergătorul Venirii lui Hristos,
Ilie prealăudate
(cf. Mineiul pe iulie, ziua a
douăzecea).
Tot în Minei citim: „Sfântul Ilie, Proorocul lui
Dumnezeu, a fost răpit cu trupul într-un car de foc şi este viu până acum, păzit
de Dumnezeu în locaşurile raiului
. A fost văzut în trup de cei trei Apostoli
în vremea Schimbării la Faţă a Domnului pe Muntele Tabor şi iarăşi va fi
văzut în trup de oamenii cei muritori înaintea Venirii celei de-a Doua pe pământ
a Domnului. In acea vreme, cel care odinioară a scăpat de sabia Izabelei, va
pătimi de sabia lui Antihrist, nu numai ca Prooroc, ci şi ca Mucenic
, şi va
fi găsit vrednic de mai mare slavă de la Dătătorul de plată, Dumnezeu
“[11].
In „Prologul” aceleiaşi zile se spune: „Ilie va veni
dimpreună cu Enoh înainte de a Doua Venire a lui Hristos, pentru a osândi
nelegiu­irea cea fără de margini a lui Antihrist şi a însufleţi evla­via
credincioşilor
“[12].

lines-emanating-from-the-witnesss-mouth-suggest-the-flames-that-the-text-describes-as-killing-those-who-hurt-him.jpg

Totuşi, în ciuda
tuturor acestor avertismente, marea majoritate a oamenilor, din pricina firii şi
a cugetării trupeşti, nu doar că nu vor reuşi să priceapă deplina înşelare
din purtarea exterioară a lui Antihrist, ci îl vor înconjura cu lauda şi
preamărirea lor
.
Sfântul Efrem Sirul spune că atunci când popoarele şi
seminţiile pământului vor vedea virtuţi şi puteri atât de mari în Antihrist, toate dimpreună se vor uni într-un cuget ca să-l proclame
ocârmuitor, zicându-şi unii altora: „Oare
se va mai găsi vreun alt om atât de bun şi drept?”

Atât de
profund va impresiona Antihrist lumea cu purtarea lui dinainte chibzuită –
arătându-se pe sine pretutindeni drept trimisul dumnezeiesc, Mesia cel adevărat
-, încât poporul evreu, înaintea altora, îl va proclama drept cârmuitor al
lor, dispreţuind cu totul prihănirile rostite împotriva lui de către Sfinţii
Prooroci Ilie şi Enoh.

450px-bambergapocalypsefolio027v2prophetsandbeastfromabyss.JPG

CEA DE-A TREIA PERIOADĂ

Cea de-a treia perioadă şi faptele de pe urmă ale lui
Antihrist vor începe prin luarea în propriile sale mâini a întregii puteri
mondiale. O stare de devastare
covârşitoare a neamurilor pământului, din pricina unui mare război mondial, îl
va ajuta în mare măsură la împlinirea acestui lucru.
Cei mai mulţi
vor vedea guvernarea mondială sub Antihrist drept singura cale cu putinţă pentru
a ocoli noi războaie şi pentru a aduce omenirii o epocă paşnică şi
înfloritoare.
Cuvântul lui Dumnezeu zugrăveşte în chipul următor
venirea lui Antihrist la puterea lumii: pe faţa pământului, zdruncinată şi
pustiită de război, se vor ridica zece regi” (Daniil 7,
24). Şapte dintre ei vor fi de un cuget cu Antihrist şi îi vor
supune lui toată puterea şi autoritatea. Ceilalţi trei cârmuitori vor încerca
să-şi păstreze independenţa, însă Antihrist îi va înfrânge prin puterea
armelor
(Daniil 7, 8, 20, 24).
După biruinţa lui Antihrist
asupra celor trei regi, înlăturând singura piedică din calea către stăpânirea
deplină, cartea Apocalipsei îl zugrăveşte sub chipul unei fiare roşii având „zece coarne” (adică cele
zece regate supuse lui) „şi şapte capete” (adică, cei şapte
cârmuitori care s-au supus lui de bună voie şi acţionează în calitate de
reprezentanţi plenipotenţiari ai lui în stăpânirile în care se află) –
cf. Apocalipsa 13, 1 şi tâlcuirile la acest stih ale Sfinţilor Irineu al Lyonului şi Chiril al Ierusalimului.
In ce priveşte puterea mondială a
lui Antihrist, cartea Apocalipsei spune că „s-a dat
ei
[fiarei-Antihrist] stă­pânire peste toată seminţia şi poporul
şi limba şi nea­mul” (13, 7). Deşi îndeletnicirile şi mijloacele
omeneşti obişnuite vor avea însemnătate, ele nu vor stăvili izvorul de căpătâi
al izbânzii lui Antihrist. „Şi stăpânirea lui va creşte în putere – dar nu
prin puterea lui însuşi
(Daniil 8, 24)[13]. Antihrist îşi
va primi stăpânirea şi puterea de la Satana: „i-a dat ei balaurul puterea sa
şi scaunul său şi stăpânire mare
(Apocalipsa 13, 2). Numai prin această
necurmată împreună-lucrare satanică se vor putea explica neobişnuitul succes al
lui Antihrist în a acapara atât de iute stăpânirea asupra întregii lumi, şi
puterea lui nemaiîntâlnită, căreia nici o sforţare omenească nu va fi în stare
să-i stea împotrivă ori să-i pună stavilă.
Antihrist – spune
Beliaev – va lucra cu putere şi minuni de la Satana, iar această putere va fi
foarte mare… va avea o mulţime de ajutători puternici… cu mijloace de comunicare
rapide şi metode de coordonare, va fi cu putinţă să înfăptuiască o revoluţie în
toată lumea în acelaşi timp
“[14].

the-7-headed-beast-of-the-apocalypse.jpg

Recunoaşterea obştească a lui Antihrist drept conducător
al lumii întregi se va petrece în aceeaşi vreme cu recunoaşterea generală a lui
drept singurul lider spiritual al tuturor religiilor.
Vladimir
Soloviov, în ulti­ma sa lucrare intitulată Povestire despre Antihrist
trei dialoguri[15], a exprimat părerea că Antihrist, după ce va
lua stăpânirea deplină, va aduna un soi de sinod ecumenic cu reprezentanţi
din toate religiile. La acest sinod (din Ierusalim), Antihrist se va oferi să-i
unească pe toţi într-o singură obşte, sub călăuzirea unui singur îndrumător
spiritual.
El îşi va îndrepta îndeosebi atenţia spre creştinii din toate
confesiunile, făgăduindu-le tot felul de ocrotiri şi înlesniri în schimbul
recunoaşterii cârmuirii sale. Sfântul Efrem Sirul scrie: „El se va trâmbiţa pe sine aşa
cum au făcut şi înaintemergătorii lui, care mai înainte vreme îl
închipuiau; se va numi pe sine propovăduitorul şi cel
care a statornicit iarăşi învăţătura şi cunoştinţa cea adevărată a lui
Dumnezeu. Cei care nu înţeleg creştinismul, vor vedea în el un
reprezentant, un susţinător al adevăratei religii şi i se vor alătura,
făcându-i-se părtaşi. El va grăi cu glas mare despre sine, numindu-se a fi Mesia
cel făgăduit, iar fiii înţelepciunii lumeşti şi ai
cugetării trupeşti îi vor închina osanale. Văzând capacităţile lui copleşitoare, slava, puterea,
însuşirile geniale şi dezvoltarea cât se poate de cuprinzătoare după stihiile
lumii, ei îl vor proclama dumnezeu şi se vor face părtaşi şi ajutoare ale
lui
[16].
Intre altele,
este de foarte mare însemnătate să pomenim că toţi
Sfinţii Părinţi socotesc că pricina de căpătâi a grabnicei înrobiri a omenirii
de către Antihrist este lipsa de înţelegere duhovnicească precum şi
obşteasca şi deplina prăvălire în îndeletniciri lumeşti.
De
vreme ce înţelegerea duhovnicească se poate dobândi şi poate spori numai în
condiţiile adevăratei vieţi duhovniceşti, trăite de creştinii cu adevărat
ortodocşi (aşadar fără a-i cuprinde aici pe cei care sunt ortodocşi doar cu
numele),
numai acei puţini dintre ei, care vor rămâne cu adevărat creştini ortodocşi până
în sfârşit, ducând o viaţă duhovnicească în acord cu propovăduirea Sfintei
Biserici, vor avea în vremea aceea plinătatea mijloacelor de apărare şi vor
putea să
desluşească toate cursele şi vicleniile lui
Antihrist.

Cu neînchipuită dibăcie, acest înşelător va
înlocui închinarea către Dumnezeu-omul Iisus Hristos prin închinarea către sine,
omul-dumnezeu Antihrist. In Sfânta Scriptură el este înfăţişat drept cel care
„se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu
închinare”
(cf. 2 Tesaloniceni 2, 3-4)[17],
ca grăind
„semeţii şi hule”, precum şi ca unul care îl blasfemiază pe
Dumnezeu şi „cortul Lui, şi pe cei ce sălăş­luiesc în Cer”
(Apocalipsa 13,5-6).
Potrivit proorociei Sfântului Apostol Pavel,
Anti­hrist va şedea „în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept
dumnezeu”
(2 Tesaloniceni 2, 4).
Fără îndoială că
„Antihrist nu va putea să şadă în templu neîncetat. El o va face numai
cu osebite prilejuri, sărbătoreşti şi însemnate; de pildă, la proclamarea lui ca
ocârmuitor al lumii şi dumnezeu al tuturor. Totuşi, acest semn va fi plinit deja
şi numai prin faptul că va şedea în templu chiar şi o singură dată
. Mai mult
decât atat, va porunci să se aşeze chipul lui în toate templele creştine şi
necreştine, şi toţi oamenii să i se închine precum i s-ar închina chipului lui
Dumnezeu. In cele din urmă, în biserici
se va începe slujirea lui Antihrist ca dumnezeu
[18].
Sfântul
Ioan Teologul spune că Antihrist va face semne mari „încât şi foc să facă să se pogoare din cer pe pământ
înaintea oamenilor”
(Apocalipsa 13, 13).
Sfântul Ignatie
Briancinainov spune: „Acest semn este arătat de Scriptură ca fiind cea mai
mare dintre minu­nile lui Antihrist – iar locul acestui semn va fi în văzduh.
Va fi o privelişte uimitoare şi înfricoşătoare care
va lucra in precădere asupra simţului văzului, vrăjindu-l şi aruncându-l în
înşelare
“[19]. Minunile lui
Antihrist, lucrate prin puterea Satanei, vor produce o înrâurire irezistibilă
asupra privitorilor.
„Oamenii nu vor pricepe faptul că
minunile lui nu au nici un ţel bun, raţional, că sunt pline de uluire
mincinoasă, fără de noimă, repre­zentaţii teatrale pline de toată viclenia,
pricinuitoare de consternare spre a aduce mintea în nedumerire şi uitare de
sine, ca să amăgească, să înşele şi să farmece lumea prin încântarea pricinuită
de nişte înfăţişări co­losale, însă cu totul deşarte” –
Sfântul Ignatie Briancianinov[20].
După ce vor fi văzut
aceste „minuni”, oamenii, din pricina orbirii lor (duhovniceşti) şi a biruinţei
cugetă­rii lor trupeşti, vor recunoaşte fără întârziere aceste demonstraţii de
putere satanică drept cele mai mari şi vădite manifestări ale puterii lui
Dumnezeu şi, cuprinşi de extaz, îl vor primi pe Antihrist ca pe un dumnezeu.
„Antihrist va înfricoşa cu minunile sale înspăimântătoare şi uluitoare.
Prin ele, va satisface curiozitatea nechibzuită şi ignoranţa crasă, va satisface
superstiţia şi va aduce în nedumerire cunoştinţa omenească. Toţi oamenii ce sunt călăuziţi de lumina firii lor
căzute şi astfel înstrăinaţi de călăuzirea luminii lui Dumnezeu, vor fi
ademeniţi spre supunere de către amăgitorul
(cf. Apocalipsa 13, 8)”
Sfântul Ignatie Briancianinov[21].
Despre puterea lui
Satana asupra împărăţiilor lu­mii dă mărturie în mai multe rânduri cuvântul lui
Dumnezeu. Domnul Insuşi îl numeşte pe diavol „stăpânitorul acestei
lumi”
[22]. Sfântul Ioan Teologul scrie în cartea Apocalipsei că Satana îi dă
slugii sale „puterea sa şi scaunul său şi stăpânire mare” (Apocalipsa 13,
2).

Puterea Satanei este sporită şi întărită de înşelare, amăgire şi
silnicie.
Domnul Iisus Hristos a ajuns să-Şi adeverească puterea printr-o
săvârşire liber consimţită si prin supunere fiască faţă de Dumnezeu-Tatăl. Ceea ce Hristos a respins – în vremea ispitirii din
pustie[23] -, Antihrist va primi şi va împlini în măsură deplină.

Acest viclean îşi va căpăta toată puterea de la Satana, în schimbul supunerii
desăvârşite faţă de el. El îi va răsplăti pe alţii cu aceeaşi putere
diavolească, potrivit măsurii supunerii lor şi a slujirii voirii Satanei.

sea_beast_with_7_heads_and_10_horns.jpg

Intr-una
din cuvântările lui, de Dumnezeu insuflate, Sfântul Efrem Sirulne-a lăsat învăţătura ce urmează:

„Cu durere îmi voi începe cuvântul şi cu suspine voi grăi despre
sfârşitul lumii acesteia şi pentru şarpele cel fară de ruşine şi preacumplit,
care va aduce lumea în mare tulburare şi va vara
frică, laşitate şi necredinţă groaznică in inimile oamenilor.
El va
lucra minuni, semne şi privelişti înfricoşătoare, cât să înşele, de va fi cu
putinţă, şi pe cei aleşi (Matei 24, 24), amăgindu-i pe toţi prin semne
mincinoase şi părelnicii de minuni lucrate de el însuşi. Căci prin îngăduinţa Dumnezeului Celui Sfânt, va primi puterea
de a înşela lumea, fiindcă fărădelegea va fi umplut pământul şi pretutindeni se
vor săvârşi tot felul de urâciuni.
De aceea,
din pricina nelegiuirii oamenilor, Stăpânul Cel Preacurat va
îngădui ca lumea să fie ispitită de duhul minciunii, de vreme ce oamenii au
dorit să se despartă de Dumnezeu şi să-l iubească pe cel
viclean.

O, fraţilor, mare va fi
lupta în vremurile acelea, mai ales pentru cei credincioşi, când semne şi minuni
se vor lucra cu putere mare de către şarpele însuşi; când se va arăta pe sine în
năluciri înspăimântătoare ca fiind asemenea lui Dumnezeu – va zbura prin văzduh
şi toţi dracii, ca îngerii, se vor înălţa în faţa tiranului.
Căci va
răcni cu putere, schimbându-şi înfăţişarea şi speriindu-i pe toţi oamenii peste
măsură. Fraţilor, cine se va dovedi atunci a fi cu luare-aminte, neclintit,
având în sufletul său semnul celui credincios – Venirea cea sfântă a Fiului
Celui Unul-Născut, Dumnezeul nostru -, când va privi
durerile negrăite care vor veni de pretutindeni asupra fiecărui suflet şi din
care nu va fi nici un strop de uşurare, nici o alinare de nici un fel, nici pe
uscat, nici pe mare? Cine va rămâne statornic când va vedea lumea întreagă în
tulburări, pe toţi fugind să se ascundă în munţi, iar pe unii murind de foame,
pe alţii topindu-se de sete ca ceara şi pe nimeni având milă; când va vedea
toate feţele înlăcrimate şi întrebând cu arzătoare dorinţă
: «Oare se mai găseşte undeva pe pământ cuvântul lui
Dumnezeu?» şi auzind răspunsul: «Nicăieri!»

Cine va suferi durerea de neîndurat când va vedea adunarea
neamurilor care vor veni de la marginile pământului ca să-l vadă pe tiran, mulţi
închinându-i-se, strigând cutremuraţi: «Tu eşti salvatorul nostru!»?
Marea se va răzvrăti, pământul se va usca, cerurile
nu vor da ploaie, plantele se vor veşteji şi toţi locuitorii pământului din
părţile de Răsărit vor fugi în Apus, din pricina spaimei celei mari
,
iar cei care trăiesc în părţile de Apus vor fugi în Răsărit cu tulburare. Insă
cel fără de ruşine, luând atunci stăpânire, va trimite diavolii la toate
mar­ginile pământului să propovăduiască: «Marele împărat s-a arătat cu slavă.
Veniţi de îl vedeţi pe el».

Si cine va avea
un suflet atât de neclintit, încât să sufere toate aceste ispite?
Cine, oare, va fi acest om, precum am mai zis, ca toţi îngerii să-l
fericească pe el?”[24]

Odată ce va dobândi
puterea mondială, Antihrist îşi va schimba năpraznic purtarea. In locul atitudinii făţarnice şi grijulii faţă de oameni şi
a bunăvoinţei mincinoase faţă de vrăjmaşii lui, se va întoarce spre prigonirea
crâncenă a tuturor creştinilor credincioşi care refuză să i se închine ca unui
dumnezeu.
El va „asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi îşi
va pune în gând să schimbe sărbătorile şi legea”
(Daniil 7,
25; Apocalipsa 12, 13-17; 13, 6-7). Slujba
creş­tinească săvârşită de obşte – Sfânta Liturghie – va trebui să înceteze.
Antihrist şi adepţii săi, scrie Beliaev, „vor nimici cărţile
Sfintei Scripturi[25], îi vor urmări şi-i vor chinui pe propovăduitorii
cuvântului lui Dumnezeu şi pe cei ce iau parte la slujbele bisericeşti creştine.
Vor pândi ca Euharistia să nu se mai săvârşească nicăieri. Cu toate acestea,
propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu nu va fi redusă la tăcere, iar
dumnezeieştile slujbe nu vor conteni şi Euharistia se va săvârşi”
[26], însă
numai în locuri ascunse, precum în primele veacuri ale creştinismului şi în
Biserica din catacombe din Rusia de azi[27].
Antihrist va avea un ajutător neobosit pentru prigonirea
creştinilor precum şi pentru silirea lor de a i se închina lui ca unui dumnezeu.
Din pricina cruzimii şi a neîndurării lui, ajutătorul lui Antihrist este
numit în Sfânta Scriptură tot „fiară”. Sfântul Ioan Teologul scrie:
Şi am văzut o altă fiară ridicându-se din pământ… Şi toată stăpânirea
fiarei celei dintâi o pune în lucrare, înaintea ei, şi face pământul şi pe cei
ce locuiesc pe el să se închine fiarei celei dintâi… Şi îi înşeală pe cei ce
locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, poruncind
celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei… Şi i s-a dat ei să insufle
duh chipului fiarei, încât să şi grăiască chipul fiarei, şi să facă aşa încât
oricâţi nu se vor închina chipului fiarei să fie omorâţi”
(Apocalipsa
13,11-12,14-15).

Pentru Sfinţii lui Dumnezeu încercarea va fi cum­plită:
răutatea, făţăria şi minunile prigonitorului vor spo­ri ca să-i înşele şi să-i
amăgească.
Prigoanele şi împiedi­cările meşteşugit scornite, cumpănite şi
învăluite cu vicleană ingeniozitate, precum şi puterea nemăsurată a
chinuitorului îi vor pune în situaţia cea mai grea, iar numărul lor mic va
părea cu totul neînsemnat în faţa în­tregii omeniri… dispreţul tuturor, ura
generală, cleve­tirea, asuprirea, moartea silnică vor fi soarta lor… Vrăjmaşii lui Antihrist vor fi socotiţi drept răzvrătiţi,
drept duşmani ai binelui şi ordinii sociale [„terorişti”], vor suferi atât
prigoane ascunse, cât şi făţişe, vor fi supuşi caznelor şi
uciderilor…
Sfântul Ignatie Briancianinov[28].

Cele dintâi
ucideri le va săvârşi Antihrist asupra acuzatorilor săi – Sfinţii Prooroci Enoh
şi Ilie. „Şi dacă vor sfârşi mărturia lor, fiara care se ridică din adânc
va face război cu ei şi-i va birui şi-i va omorî. Şi stârvurile lor vor zăcea în
uliţa cetăţii celei mari, care duhovniceşte se cheamă Sodoma şi Egipt, unde a
fost răstignit şi Domnul lor
[Ierusalim].
Şi din popoare, din
seminţii, din limbi şi din neamuri, vor privi la stârvurile lor zile trei şi
jumătate, şi nu vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt. Şi cei ce locuiesc pe
pământ se vor bucura de ei şi se vor veseli, şi vor trimite daruri unul altuia,
pentru că aceşti doi Prooroci i-au chinuit pe cei ce locuiesc pe pământ. Şi după
cele trei zile şi jumătate, duh de viaţă de la Dumnezeu a intrat întru ei şi au
stat pe picioarele lor şi frică mare a căzut peste cei ce-i vedeau pe ei. Şi au
auzit glas mare din Cer zicându-le: Suiţi-vă aici! Şi s-au suit la Cer pe un
nor, şi au privit la ei vrăjmaşii lor. Şi întru acel ceas s-a făcut cutremur
mare şi a zecea parte din cetate a căzut şi au pierit în cutremur şapte mii de
oameni, iar ceilalţi s-au înfricoşat şi au dat slavă Dumnezeului Cerului”

(Apocalipsa 11, 7-13).

123_antichristslayseliasenoch.jpg

CONVERTIREA EVREILOR

Ca urmare a
propovăduirii acestor doi Sfinţi Prooroci, a minunatei lor învieri şi a suirii
la Cer, se va petrece un eveniment de seamă. Un număr însemnat de evrei se vor
converti la Hristos.
Fericitul Teofilact al Bulgariei scrie în legătură cu
aceasta aşa: „Ilie va veni
ca un Inaintemergător al celei de-a Doua Veniri şi-i va aduce la credinţa în
Hristos pe toţi evreii care se vor dovedi ascultători,
călăuzindu-i, cum ar
veni, către moştenirea lor părintească pe cei care căzuseră de la
El”
[29]. Această afirmaţie este întemeiată pe următoarele
proorocii:
I. „Iată că Eu vă trimit pe Ilie Proorocul, înainte de a
veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare; el va întoarce inima părinţilor
către fii şi inima fiilor către
părinţii lor, ca să nu vin şi să lovesc ţara
cu blestem!”
(Maleahi 3,23).
II. „In vremea aceea
rămăşiţa lui Iuda şi cei scăpaţi din casa lui Iacov nu se vor mai sprijini pe
cel ce i-a lo­vit, ci se vor sprijini, cu credinţă, pe Dumnezeu, Sfân­tul lui
Israel. O rămăşiţă din Iacov se va întoarce la Dumnezeul cel puternic”

(Isaia 10, 20-21).
III. „Iar Isaia strigă pentru Israel:
De va fi numărul fiilor lui Israel ca nisipul mării, rămăşiţa se va mântui”
(Romani 9, 27; cf. Isaia 10,22).

IV. „Atunci voi vărsa peste
casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului duh de milostivire şi de
rugăciune, şi îşi vor aţinti privirile înspre Mine, pe Care ei L-au străpuns şi
vor face plângere asupra Lui, cum se face pentru un fiu unul născut şi-L vor
jeli ca pe cel întâi născut. In ziua aceea, va fi plângere mare în Ierusalim, ca
plângerea de la Hadad-Rimon, în câmpia Meghidonului” (Zaharia 12,
10-11).

V. „Căci dacă tu [neam convertit] ai fost tăiat
din măslinul cel din fire sălbatic şi împotriva firii ai fost altoit în măslin
bun, cu atât mai vârtos aceştia [evreii care se vor converti], care sunt după
fire, vor fi altoiţi în însuşi măslinul lor. Pentru că nu voiesc, fraţilor, ca
voi sa nu ştiţi taina aceasta, ca să nu vă socotiţi pe voi înşivă înţelepţi; că
împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot numărul
neamurilor”
(Romani 11, 24-25).
Convertirea evreilor la Hristos îi va stârni lui Antihrist o
ură turbată faţă de toţi creştinii
[30]. Atunci vor fi făcuţi să
îndure „necaz mare, care nu a fost din începutul lumii până acum, nici va
fi”
(Matei 24, 15-21), căci „s-a dat ei [fiarei]
să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască pe ei”
(Apocalipsa 13, 7).
Scăparea unei mici
rămăşiţe a credincioşilor va depinde numai de scurtimea domniei lui Antihrist.
„Şi de nu s-ar fi scurtat zilele acelea, n-ar mai scăpa nici un trup,
dar pentru cei aleşi se vor scurta zilele acelea”
(Matei 24,
22).

Cârmuirea mondială a lui Antihrist va
dura trei ani şi jumătate
. „Şi din vremea când va înceta
jertfa cea de-a pururi şi va începe urâciunea pustiirii, vor fi o mie două sute
nouăzeci de zile”
(Daniil 12,11; cf. 12, 7). E acelaşi răstimp
dat şi în Apocalipsa pentru ocârmuirea lui Antihrist: „şi s-a dat ei stăpânire să lucreze vreme de patruzeci şi
două de luni” (13,5).

Absolut nici o
putere omenească nu va fi în stare să se ridice împotriva lui Antihrist. Numai
Domnul Insuşi, venind a doua oară întru toată slava Sa, îl va
înfrânge
. Atunci va veni Infricoşătoarea
Judecată a lui Hristos şi sfârşitul lumii
(Matei 24, 30-31; 25,
31-46; Apocalipsa 1, 7; 20, 11-15; 21, 1-8). „Şi fiara a fost răpusă, şi cu
ea proorocul cel mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care i-a amăgit
pe cei ce au primit semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat chipului ei. Vii au
fost aruncaţi amândoi în iezerul cel de foc care arde pucioasă. Iar ceilalţi au
fost ucişi cu sabia care ieşea din gura Celui c
e şedea pe cal…
(Apocalipsa 19, 20-21). „Şi diavolul cel ce-i înşela pe
ei a fost aruncat în iezerul cel de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi
proorocul cel mincinos, şi se vor munci ziua şi noaptea în vecii vecilor”

(Apocalipsa 20,10).
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, precum
şi proorociile lui Daniil şi ale Apostolului Pavel, dezvăluie lumii că
fiul pierzării nu va fi numai un lider politic, ci şi proorocul unei noi
religii avându-se pe sine ca
dumnezeu al ei şi dându-se drept Dumnezeul
întrupat care le-a fost făgăduit evreilor prin Proorocii din vechime.

Biruinţa iudaismului va fi măreaţă, căci va fi impusă porunca de a ţine
sabatul evreiesc şi de a urma legea iudaică. Nenumăratele secte, ca oile fără păstor, se vor aduna în
jurul lui Antihrist ca împrejurul pro­priului lor păstor, în templul reconstruit
al lui Solomon din Ierusalim.
Aici, autointitulatul „Hristos” va
primi închinare dumnezeiască, aşezat pe tronul lui David. Totodată, Sfânta Sfintelor a creştinilor va fi închisă şi
în ea va fi aşezat un idol al lui Antihrist – o statuie vie,
vorbitoare.
Aceasta a fost numită de
către Proorocul Daniil
„urâciunea pustiirii”. Din vremea
aceea, jertfa cea fără de sânge a Euharistiei va înceta pe pământ

(Daniil 9, 27; 11, 31).
Citind Cartea Apocalipsei (10,
1-7)[31],
vedem un înger strigând cu glas mare în ţinuturile
creştine, către cei care au apostaziat de la Biserica lui Hristos cea adevărată.
Ingerul le aminteşte tuturora de Zidire şi le Cel Care a zidit toate, Care S-a
întrupat şi S-a sălăşluit între [întru] noi, a Cărui slavă a fost văzută, slavă
a Fiului Celui Unul-Născut din Tatăl – Fiul Care S-a pogorât pe pământ, ca
dintru a Sa plinătate toate să se împărtăşească de har (Ioan 1, 14-16).
Insă în vremea aceea, oamenii se vor fi înturnat de la har şi vor fi
căzut deja în negrijă faţă de Sfintele Taine, şi de bunăvoie vor fi atraşi de
aşa-numitele semne ale hristosului-mincinos şi ale proorocilor celor
mincinoşi.

Când vor înceta prinoasele în
Biserica de pe pă­mânt, când toate aceste lucruri vor ajunge să se pli­nească,
cea de-a Doua Venire a Domnului va urma fără preget.
Domnul însuşi,
în Sfânta Sa Evanghelie, ne îndeamnă să fim cu luare-aminte: „Iar aceasta
cunoaşteţi: că de ar şti stăpânul casei în care ceas furul
va
veni, ar priveghea şi nu ar lăsa să-i spargă casa lui. Deci şi voi fiţi gata,
că în ceasul carele nu gândiţi Fiul Omului va veni”
(Luca
12,39-40).
Cu adevărat,
nimeni în vremea aceea nu va bănui că lumea se apropie de sfârşit, nici nu-şi va
închipui în care ceas va veni Fiul Omului – aşadar omenirea va fi luată cu totul
pe neaşteptate.
Nenorocirile pricinuite de cei doi trimişi ai
lui Dumnezeu vor fi încetat, iar aceşti Prooroci care vădiseră păcatele
omenirii, vor fi luaţi de pe pământ la Cer (Apocalipsa 11,12) – aceştia
sunt Ilie şi Enoh, socotiţi de lume ca pricinuitori de mâhnire, cei care i-au
mustrat cu asprime pe închinătorii lui Antihrist, avertizându-i pe cei care se
veseleau de soarta lor sub stăpânirea fiului pierzării
.

int_rvv_c11.jpg
eliah-and-enoch-ascending-to-heaven-the-7000-victims-of-the-earthquake.JPG

Atunci
progresul îşi va atinge apogeul, iar lupta împotriva feluritelor boli şi maladii
va ajunge la un nivel atât de avansat, încât va părea că însăşi moartea va fi
biruită în curând. Atunci, fără de veste,
„cupele urgiei” (Apocalipsa 16,1) vor fi vărsate asupra
închinătorilor lui Antihrist[32]: răni şi plăgi îi vor face să sufere pe cei
care poartă semnul fiarei, iar apele pământului se vor pre­schimba în sânge
(Apocalipsa 16,3-7). Unde vor fi atunci marii medici şi oameni de
ştiinţă? Unde vor fi propovăduitorii materialismului? Nu se va găsi vreun ajutor
nici în progres, nici în cărţi şi nici în medicină. Când îndepărtarea
omului de la Dumnezeu îşi va atinge ho­tarul cel mai de pe urmă, în vremea
ocârmuirii fiului pierzării, plăgile ucigătoare vor cădea asupra adepţilor săi,
ale sodomiţilor celor de apoi[33], la fel de năpraznic cum a căzut pierzania
asupra sodomiţilor celor dintâi. Evanghelia ne înainte-vesteşte: Precum a fost în zilele lui Lot: [sodomiţii]
mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; iar în ziua în care a
ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a nimicit pe toţi.
Întru acest chip va fi în ziua în care Fiul Omului se va arăta”

(Luca 17, 28-30).
Sfârşitul lui Antihrist şi al
închinătorilor săi va fi
cumplit. Citim în Cartea Apocalipsei că, în
ziua cea mare a Domnului, Satana şi Antihrist, dimpreună cu
ajutătorul său, vor trimite draci să-i cheme pe toţi împăraţii lumii
laolaltă pentru o mare bătălie (Apocalipsa 16, 12-14,16). Cand această
mare oştire va fi adunată la Armaghedon, cea de-a şaptea urgie a lui Dumnezeu se
va vărsa peste pamânt: o uriaşă năpustire de fulgere, tunete şi vuiete şi un
cutremur de proporţii de neînchipuit – o aşa de mare zguduire, încât insulele
vor pieri, iar munţii vor fi făcuţi una cu pământul
(Apocalipsa 16,
17-21).
Intr-o clipită, toată trufia omului va fi spulberată şi se va
risipi – marile lui centre industriale, culturale, artistice şi de
învăţământ, toate lucrurile cărora omul li s-a închinat în locul lui
Dumnezeu
“.

fall_of_antichrist.jpg
stmich_apocolypse.jpg

——————————————————————————————–
NOTE:
[1]
Vezi Cuvântul Sfântului Ioan Damaschin publicat în acest volum la
pp. 224-226.
[2] De la Sfântul Lavrentie al Cernigovului (1868-1950) ne-au rămas
aceste cuvinte: „Antihrist va cunoaşte toate
vicleniile diavoleşti şi va face false minuni. Pe el îl va asculta şi îl va
vedea, în acelaşi timp, întreaga lume. Fericit şi preafericit va fi omul care
nu va dori şi nu va vedea faţa spurcată a lui Antihrist. Cine va vedea şi va
asculta cuvântul hulitor de Dumnezeu al lui Antihrist, făgăduinţele pentru toate
bunurile pământeşti, acela va fi ademenit şi va merge cu închinăciune înaintea
lui şi împreună cu el va pieri şi va arde în focul cel veşnic
.
Arhiepscopul Simeon, arhiepiscopul Teodosie, episcopul Iacob şi arhimandritul
Teofan (contemporani ai Cuviosului) l-au întrebat pe Sfântul Lavrentie: „Cum
vor fi toate acestea?”
Stareţul le-a răspuns cu lacrimi: In locurile cele sfinte va fi necurăţia pustiirii şi se
vor arăta mârşavii ademenitori ai lumii,
care vor înşela oamenii care s-au
lepădat de Dumnezeu şi care vor săvârşi false minuni. După ei se va arăta
Antihrist şi toată lumea îl va vedea deodată
. Părinţii
l-au întrebat pe Sfânt: „Unde? In locurile sfinte? In biserică?” Cuviosul
a răspuns: „Nu în biserică, ci în fiecare casă.
In colţul unde stau acum sfintele icoane vor sta maşini ademenitoare, care vor
înşela oamenii. Mulţi vor spune: trebuie să vedem şi să auzim noutăţile. In
aceste noutăţi se va arăta Antihrist”
(Sfântul Lavrentie al Cernigovunlui – viaţa, învăţăturile,
minunile şi acatistul,
ed. Bunavestire, Galaţi, 2003, pp. 157-158). Intre cele peste
un miliard de pagini care pot fi accesate azi pe internet, se află şi cele ale
următoarelor portaluri: http://www.maitreya-edu.com, http://www.partageintemational.com
şi http://www.shareinternational.com.
Mesajul principal al acestor site-uri este propovăduirea lui Maitreya In
aceste pagini web, exponentul şi încununarea gândirii New Age, „Lord Maitreya”,
ne este dezvăluit în toată „splendoarea” întunecată a puterilor sale, puteri şi
lucrări ce urmează să ni se „reveleze” în viitorul apropiat, când el va veni pe
pământ. Pentru orice om de bun simţ, lucrurile afirmate în site-urile menţionate
mai sus ridică serioase semne de întrebare. Ni se spune, la un moment dat, că
în „Ziua Declaraţiei”, toate televiziunile din lume se vor interconecta
pentru a transmite mesajul acestuia. Cei care nu vor privi la televizor îi vor
primi mesajul mental, telepatic (adică fie prin nălucire, fie prin insuflare
drăcească).
Cine este Maitreya sau mai bine zis cine se va arăta el a fi în
exterior, se va vedea atunci când se va arăta întregii lumi şi îşi va spune
„World Teacher” – „învăţătorul Lumii” (
denumire cf. site-urilor menţionate).
Cine va fi el înăuntru, se va pricepe de către cei care vor să priceapă şi să ia
aminte. Cei care vor să priceapă vor cere; cine va cere va primi; cine va primi
va înţelege întru darul lui Dumnezeu, Adevăratul Dumnezeu – Cel Care ne-a grăit:
„Unul este învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi
fraţi”
(Matei 23, 8 ) şi „Cerul şi pământul vor trece, dar
cuvintele Mele nu vor trece”
(Matei 24, 35; Marcu 13, 31; Luca 21,
33).

[3] Cu mijloacele actuale de comunicare, acest lucru se poate
realiza aproape instantaneu.
[4] Vezi şi ediţia românească a scrierilor Sfântului Ignatie Briancianinov: Despre vedenii, duhuri şi
minuni,
traducere de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ed. Sophia, Bucureşti,
2002
, p. 37.
[5] Vezi Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, traducere din limba greacă şi note de pr.
Dumitru Fecioru, ed. IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 256.
[6] Trebuie să ştim că,
atât cortul pe care Moise l-a făcut din iconomie dumnezeiască (Ieşire cap.
25-27),
precum şi templul din Ierusalim, construit din porunca lui Dumnezeu
(3 Regi 5, 5; 8,20-61), constituiau o imagine simbolică a lumii
duhovniceşti; erau locaş al sălăşluirii Domnului şi, totodată, preînchipuiau
plinătatea Bisericii lui Hristos-Dumnezeu. In Ierusalim, primul templu a fost
construit de către Solomon (pe la anul 960 î. Hr.), iar după ce acesta a fost
dărâmat (586 î. Hr.), a fost reconstruit cel de al doilea (538- 515 î. Hr.),
după întoarcerea din robia babilonică. Dar şi cel de-al doilea templu a fost
dărâmat de către romani, o dată cu distrugerea Ierusalimului în anul 70 (d.
Hr.).
După învăţătura de credinţă a Bisericii Ortodoxe, unul din semnele
apropierii sfârşitului lumii este „venirea lui Antihrist (2 Tesaloniceni
2, 3-11; 1 Ioan 2, 18), care va lucra cu apostolii săi mincinoşi tot felul de
semne, ca să amăgească pe oameni; substituindu-se lui Hristos, el va prigoni cu
furie pe aleşii Domnului
(Matei 24,5,11)” – cf. Părintele Dumitru
Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3, ed. IBMBOR, Bucureşti,
1997, p. 254. Aşadar, reconstruirea templului din Ierusalim (cel de-al treilea templu)
va sluji lui Antihrist
, căci dintru acest sălaş va împăraţi peste întreaga
lume.
David Ben Gurion – 1886-1973, lider al sionismului
muncitoresc, principal întemeietor al noului stat Israel şi întâiul său
prim-ministru între anii 1948-1953 – când în anul 1962 şi-a mărturisit
previziunile sale privitor la viitorul lumii, spunea aceste cuvinte:
„Imaginea lumii în 1987, aşa cum se conturează în imaginaţia mea: Razboiul
rece va ţine de domeniul trecutului. Presiunile interne ale intelighenţiei în
continuă creştere din Rusia pentru mai multă libertate, şi presiunea maselor
pentru ridicarea standardelor lor de viaţă, pot conduce la o democratizare
treptată a Uniunii Sovietice. Pe de altă parte, influenţa crescândă a ţăranilor
şi agricultorilor şi creşterea importanţei politice a oamenilor de ştiinţă pot
transforma Statele Unite într-un stat al bunăstării generale cu o economie
planificată. Europa Occidentală şi cea de Est vor deveni o federaţie de state
autonome având un regim socialist şi democratic. Cu
excepţia URSS ca stat euroasiatic confederat, toate celelalte continente se
vor uni într-o alianţă mondială, căreia îi va sta la dlispoziţie o forţă de
poliţie internaţională.
Toate armatele vor fi abolite şi nu vor mai exista
războaie. La Ierusalim, Naţiunile Unite (o Organizaţie a Naţiunilor cu adevărat
Unite
) vor construi un Altar al
Profeţilor care să slujească uniunea confederată a tuturor continentelor –
acesta va fi sediul Curţii Supreme a Omenirii, care va aplana toate
neînţelegerile dintre continentele confederate, după cum a proorocit
Isaia
[Isaia 16,5; v. Miheia 4,3-4]. Studiile superioare vor fi dreptul
oricărei persoane din lume. O pilulă care să prevină
sarcina, va încetini creşterea [demografică] naturală din China şi India.
Iar prin 1987, durata medie de viaţă a omului va atinge 100 de ani

(cf. rev. Look Magazine, din 16 ianuarie 1962). Este evident că acest
„Altar al Profeţilor” este templul din care îşi va „exercita funcţiile” de
„împărat, preot şi judecător” al întregii lumi, cel despre care
Mântuitorul Hristos spunea: „Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu
Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi”

(Ioan 5, 43).
Evreii consideră că „Zidul plângerii” din
Ierusalim ar face parte din structura vechiului templu şi de aceea e de aşteptat
ca cel de-al treilea templu să fie ridicat tocmai aici.
O vizualizare în
direct a „Zidului plângerii” – live-view, cu reînnoire a imaginii în
fiecare minut – poate fi accesată pe site-ul: www.aish.com (la link-ul
wallcam).
[7] Vezi varianta românească a Sinaxarului, publicată
în acest volum la pp. 263-267.
[8] Vezi 4 Regi, 2,1-12; 1 Macabei 2, 58;
Facere 5, 22-23.

[9] „Iată că Eu vă trimit pe Ilie Proorocul,
înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare; el va întoarce inima
părinţilor către fii şi inima fiilor către părinţii lor, ca să nu vin şi să
lovesc ţara cu blestem!”
(Maleahi 3, 23-24).

[10] Cuvintele acestor
Sfinţi sunt publicate în acest volum.
[11] Vezi şi una din ediţiile româneşti
ale Mineiului pe iulie.
[12] Vezi şi ediţia românească a Proloagelor, ed. Mitropoliei Olteniei,
Craiova, 1991, p. 918.

[13] Versetul complet este acesta: „Şi
stăpânirea lui va creşte în putere – dar nu prin puterea lui însuşi – şi va face
pustiiri uriaşe şi în orice lucru va izbuti şi va prăbuşi pe cei tari şi pe
poporul sfinţilor”.

[14] Cf. Concerning Atheism and Antichrist
(Privitor la ateism şi Antihrist),
voi. l,p. 765.
[15] Această scriere a
lui Vladimir Soloviov (1853-1900) a cunoscut în limba română mai
multe ediţii:Povestire despre Antihrist. Trei convorbiri, Institutul
European, Iaşi, 1992; Trei dialoguri despre Antihrist, ed. Humanitas, Bucureşti,
1992
; de asemenea a fost cuprinsă şi în volumul Antihristul, ed. Polirom, Bucureşti, 2000, pp.
55-83.
[16] Aici citatul a fost luat de autor după trimiterea Sfântului
Ignatie Briancianinov. Vezi şi ediţia românească: Despre vedenii, duhuri şi minuni, traducere de Adrian şi
Xenia Tănăsescu-Vlas, ed. Sophia, Bucureşti, 2002
, p. 15.
[17] „Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua
Dom­nului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se
va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai
presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât
să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu”

(2 Tesaloniceni 2,3-4).

[18] Cf. Beliaev, Concerning
Atheism and Antichrist (Privitor la ateism şi Antihrist),
vol. 1, p.
384.
[19] Vezi şi ediţia românească a scrierilor Sfântului Ignatie, op. cit.,
pp. 17-18. Aici găsim şi următoarea notă: „A
căuta spre cer (nevoitorul rugăciunii) foarte rar se cuvine, de frica duhurilor
viclene, care sunt in văzduh, drept care se şi numesc duhuri ale văzduhului,
care pricinuiesc multe şi felurite înşelări în văzduh
– Sfântul
Simeon Noul Teolog, Dobrotoliubie, tom 1, Despre cel de-al treilea fel
al luării-aminte.

[20] Vezi şi op. cit., p. 15.
[21] Vezi şi op. cit.,
p. 17.
[22] Vezi: Ioan 12, 31; 14, 30; 16,11.
[23] Atunci
Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul. Şi
după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit.
Şi apropiindu-se, ispititorul a zis catre El: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi
ca pietrele acestea să le facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: «Nu
numai cu
paine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui
Dumnezeu». Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului,
şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este:
«Ingerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să
izbeşti de piatră piciorul Tău». Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: «Să nu
ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău». Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte
înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor. Şi I-a zis Lui:
Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina
mie. Atunci Iisus i-a zis: Piei, satano, căci scris este: «Domnului Dumnezeului
tău să te închini şi Lui singur să-I slujeşti». Atunci L-a lăsat diavolul şi
iată îngerii, venind la El, Ii slujeau

[24] Vezi şi traducerea românească a acestei cuvântări a Sfântului Efrem,
cuprinsă în acest volum la pp. 227-240.
[25] Acest lucru îl pomeneşte şi Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, atunci când vorbeşte
despre cele de la sfârşitul vremurilor.
[26] Cf. Beliaev, Concerning
Atheism and Antichrist (Privitor la ateism şi Antihrist),
vol. 1, p.
356.
[27] Autorul face referire la perioada contemporană acestei scrieri, în
care Rusia era sub stăpânire comunistă.
[28] Vezi şi ediţia românească: Despre vedenii, duhuri şi minuni, pp. 19 şi 18.
[29]
Vezi Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei, ed. Sophia,
Bucureşti, 2007, pp. 289-290.
[30] Adică toţi cei care poartă numele lui
Hristos.
[31] „Şi am văzut alt înger puternic, pogorându-se din Cer,
învăluit într-un nor şi pe capul lui era curcubeul, iar faţa lui strălucea ca
soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc, şi în mână avea o carte
mică, deschisă. Şi a pus piciorul lui cel drept pe mare, iar pe cel stâng pe
pământ, şi a strigat cu glas puternic, precum răcneşte leul. Iar când a strigat,
cele şapte tunete au slobozit glasurile lor. Şi când au vorbit cele şapte
tunete, voiam să scriu, dar am auzit o voce care zicea din Cer: Pecetluieşte
cele ce au spus cele şapte tunete şi nu le scrie. Iar îngerul pe care l-am văzut
stând pe mare şi pe pământ, şi-a ridicat mâna dreaptă către Cer, şi s-a jurat pe
Cel Ce este viu în vecii vecilor, Care a făcut Cerul şi cele ce sunt în cer şi
pământul şi cele ce sunt pe pământ si marea şi cele ce sunt în mare, că timp nu
va mai fi, ci, în zilele când va grăi al şaptelea Inger – când va fi să
trâmbiţeze – atunci va fi săvârşită taina lui Dumnezeu, precum bine a vestit
robilor Săi, Proorocilor”
(Apocalipsa 10, 1-7).

[32] Vezi
întreg capitolul 16 al Apocalipsei.

[33] Aici cuvântul sodomiţi
nu îi desemnează numai pe cei care săvârşesc în chip propriu acest păcat, ci
pe tot omul care în înde­părtarea sa de Dumnezeu va atinge hotarul cel mai de pe
urmă. De altfel Ierusalimul, ca sediu al lui Antihrist,se cheamă,
duhovniceşte, Sodoma şi Egipt”
(Apocalipsa 11, 8).
(din: Apostazia si Antihristul. Dupa invataturile Sfintilor
Parinti”,
Fundatia Sfintii Martiri Brancoveni, Constanta, 2008
)

apostazia-si-antihristul-107613.jpg

Cititi
si:

Acest articol a fost publicat în PROFETII și etichetat , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s